Podmienky používania

I) Úvodné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom portálu www.e-konzultant.sk (ďalej len "Portál") je spoločnosť Pireus s.r.o. (Ďalej len "Prevádzkovateľ").

 2. Prevádzkovateľ poskytuje za nižšie uvedených Podmienok Užívateľom internetové služby, produkty, portály a aplikácie (ďalej len "Služba") zviazané s Portálom, ktorej je Prevádzkovateľ jediným vlastníkom.

 3. Tieto Všeobecné zmluvné podmienky (ďalej len "Podmienky") upravujú právny vzťah vzniknutý alebo vznikajúce medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom po začatí využívania Portálu, Služby alebo ich častí.

 

II) Definície pojmov

 1. Prevádzkovateľ: Prevádzkovateľom Portálu a poskytovateľom Služieb je spoločnosť Pireus s.r.o. so sídlom Martinická 987/3, 197 00 Praha 9, zapísaná Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 249184.
 2. Portál: Portálom sa pre účely týchto podmienok rozumejú internetové stránky a aplikácie dostupné na internetovej adrese (URL)http://www.e-konzultant.sk . Všetok obsah portálu je majetkom prevádzkovateľa a je chránený autorským zákonom. Akékoľvek kopírovanie je bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa prísne zakázané.
 3. Služba: Službou sa pre účely týchto podmienok rozumejú internetové služby, produkty, portály a aplikácie umiestnené na Portáli poskytované prevádzkovateľom, alebo jej časti. Poskytovanie niektorých služieb je spoplatnené podľa aktuálneho cenníka, ktorý je dostupný na portáli. O spoplatnení je klient vopred informovaný.
 4. Užívateľ: Užívateľom sa pre účely týchto podmienok rozumie akákoľvek osoba, ktorá využíva služieb či portálu.
 5. Profil: Profilom sa pre účely týchto podmienok rozumie stránka užívateľa. Profil obsahuje užívateľské osobné údaje, ktoré užívateľ uviedol a súhlasí s ich zobrazovaním na portáli.
 6. Administračné rozhranie: administračným rozhraním sa pre účely týchto podmienok rozumie tá časť portálu, kde užívateľ môže spravovať svoj profil. Prihlásenie do administračného rozhrania je podmienené správnym zadaním prihlasovacích údajov.
 7. Tretia osoba: Treťou osobou sa na účely týchto podmienok rozumie akýkoľvek iný subjekt odlišný od prevádzkovateľa či užívateľa.

 

III) Podmienky poskytovania služieb

 1. Užívanie služieb či portálu je podmienené súhlasom užívateľa s podmienkami

 2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo nezverejniť profil užívateľa v prípade, že užívateľ má v profile má v profile uvedené zavádzajúce, urážlivé alebo iné informácie, ktoré by mohli poškodiť iného užívateľa, prevádzkovateľa alebo tretích strán.

 3. Ak užívateľ porušuje svojím konaním tieto podmienky, je prevádzkovateľ oprávnený profil okamžite deaktivovať (tj nezobrazovať na portáli). Ak sa stane tak, bude užívateľ prevádzkovateľom požiadaný o zjednanie nápravy.

  Zmluvný vzťah medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom vzniká uhradením prvého mesačného poplatku na účet Prevádzkovateľa a riadi sa zmluvou dostupnou na webovej adrese http://www.e-konzultant.sk/files/online-zmluvne-podmienky-Gold.pdf, resp. http://www.e-konzultant.sk/files/online-zmluvne-podmienky-Platinum.pdf

 

IV) Práva a povinnosti Užívateľa

 1. Užívateľ je povinný sa zoznámiť s týmito podmienkami. Súhlas s týmito podmienkami možno vyjadriť na portáli zaškrtnutím políčka vyjadrujúceho súhlas s týmito podmienkami. Udelenie súhlasu je nevyhnutnou podmienkou využívania služieb či portálu.

 2. Užívateľ je povinný vo svojom profile uvádzať iba pravdivé a úplné informácie o svojej osobe. Je zakázané uvádzať akékoľvek zavádzajúce informácie alebo nepravdivé údaje.

 3. Užívateľ má právo na zrušenie svojho profilu či vypovedanie služby. Žiadosť o zrušenie alebo vypovedanie sa musí prevádzkovateľovi podať písomne.

 

V) Súhlas so Všeobecnými zmluvnými podmienkami

 1. Každý užívateľ je povinný oboznámiť sa s týmito podmienkami pred začatím užívania služieb alebo portálu.

 2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť tieto podmienky, a to aj bez predchádzajúceho súhlasu užívateľa, a to tým spôsobom, že zverejní ich posledné a úplné znenie na webových stránkach portálu. Nové podmienky vstúpia do platnosti zverejnením. Upozornenie na skutočnosť, že došlo k zmene podmienok, bude na portáli verejne vystavené najneskôr v deň, kedy podmienky nadobudnú platnosť.

 3. Súhlas s podmienkami udeľuje používateľ na dobu neurčitú. Odvolanie súhlasu je možné iba písomne.

 

VI) Ochrana osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje chrániť jemu zverené osobné údaje a postupovať v súlade so zákonom č 122/2013 Zb. o ochrane osobných údajov a zmene niektorých zákonov.

 2. Prevádzkovateľ nebude bez predchádzajúceho povolenia používateľa spracovávať, zdieľať, predávať ani používať jemu zverené osobné údaje.

 3. Užívateľ berie na vedomie, že prevádzkovateľ je oprávnený spracovávať, zhromažďovať a sledovať osobné údaje jednotlivých užívateľov pre vlastné potreby, tj najmä za účelom poskytovania služieb podľa týchto podmienok, pre marketingové a štatistické účely alebo za účelom skvalitňovania služieb.

  

Aké osobné údaje zhromažďujeme

1) O užívateľovi zhromažďujeme nasledujúce osobné údaje, ktoré možno rozdeliť do dvoch kategórií:

A. Verejné osobné údaje

meno, priezvisko, titul, telefón, e-mailová adresa, fotografie

b Neverejné osobné údaje slúžiace prevádzkovateľovi (napríklad pre fakturáciu)

IČO a DIČ, fakturačná adresa

 

Ako s osobnými údajmi nakladáme

 1. Verejné aj neverejné osobné informácie sú automaticky spracovávané zabezpečeným systémom a uchovávané v bezpečnom formáte v databáze prevádzkovateľa

 2. Prístup k informáciám o užívateľovi má iba prevádzkovateľ webu Togira s.r.o.

  

Veľmi nám záleží na tom, aby sme sa nedopúšťali spamovania. Všetky správy, ktoré rozosielame, sú opatrené odkazom na odhlásenie. Ak správy od nás nechcete ďalej dostávať, použite, prosím odhlasovacie odkazy alebo nám napíšte emailom na adresu admin@e-konzultant.sk

 

VII) Súhlas s poskytnutím osobných údajov

 1. Súhlas užívateľa so spracovaním osobných údajov podľa týchto podmienok je dobrovoľný. Užívateľ je oprávnený kedykoľvek tento súhlas písomne odvolať na adresu prevádzkovateľa. Po odvolaní súhlasu prevádzkovateľ zabezpečí, aby všetky poskytnuté osobné údaje boli zlikvidované a ďalej pripravené alebo šírené. Odvolanie súhlasu môže prevádzkovateľ považovať ako nesúhlas s týmito podmienkami a poskytovanie služieb môže ukončiť aj bez nároku na akékoľvek odškodnenie. Užívateľ prehlasuje, že si je vedomý možných následkov súvisiacich s odvolaním svojho súhlasu so spracovaním osobných informácií.

 

VIII) Záverečné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľ dbá vo vlastnom záujme o kvalitu služieb aj portálu podľa svojich možností.

 2. Tieto podmienky ako aj všetky právne vzťahy vznikajúce, alebo v budúcnosti vzniknuté medzi prevádzkovateľom na strane jednej a užívateľom na strane druhej v súvislosti so službami alebo portálom, sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. 

Tieto obchodné podmienky sú platné pre všetkých užívateľov. V prípade, že s nimi nesúhlasíte, nevyužívajte, prosím, tento portál.

Aplikácia je určená pre e-mailový marketing finančných poradcov. Súčasťou aplikácie je vlastný web, automat na získavanie nových klientov a on-line podpora.

 
50% ho
tovo

30 dní aplikácie zadarmo

Na aký e-mail Vám môžeme poslať prístup do aplikácie?

(ak e-mail s prístupmi nedorazí do 5 minút, skontrolujte aj hromadné a spam)