Používame cookies na optimalizáciu našich webových stránok a našich služieb. Ďalšie informácie o cookies nájdete tu.

Nastavenie


Ochrana osobných údajov

I. Obsah a účel dokumentu

 1. V tomto dokumente sú obsiahnuté informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov poskytnutých návštevníkov webových stránok www.e-konzultant.sk, našimi klientmi a záujemcami o naše služby a produkty.
 2. Účelom tohto dokumentu je poskytnúť zrozumiteľné informácie o tom, ako bude s osobnými údajmi zaobchádzané.
 3. Vážime si Vašu dôveru, s ktorou nám svoje osobné údaje poskytujete, a preto postupujeme pri spracovaní osobných údajov starostlivo a dodržiavame všetky platné normy, najmä potom Nariadenie (EU) 2016/679, tj. Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, ktoré je všeobecne známe pod skratkou GDPR. Kliknutím na číslo nariadenia v predchádzajúcej vete sa dostane priamo na text tohto predpisu a nájdete tam aj presné znenie právnych ustanovení, na ktoré v tomto texte nižšie odkazujeme.
 4. Obsah, ktorý na vás v tomto dokumente čaká:
  1. Obsah a účel dokumentu
  2. Správca a spracovateľ osobných údajov - kto sme a ako nás môžete kontaktovať?
  3. Aké osobné údaje spracovávame a ako ich získavame?
  4. K akým účelom osobné údaje spracovávame, po akú dobu a čo nás k tomu oprávňuje?
  5. Sprístupnenie osobných údajov iným osobám
  6. Informácie o vašich právach v oblasti ochrany osobných údajov
  7. Ďalšie dôležité informácie pre uplatnenie vašich práv
  8. Zmluva o spracovaní osobných údajov

 

II. Správca a spracovateľ osobných údajov - kto sme a ako nás môžete kontaktovať?

Z povahy vykonávanej služby "E-konzultant" vyplýva, že pre aktívnych užívateľov našich služieb sme okrem správcu zároveň spracovatelia osobných údajov ich zákazníkov.
Pireus, s.r.o., IČ: 64830900, DIČ: CZ64830900, so sídlom Martinická 987/3, 197 00 Praha 9, zapísané vo verejnom registri Okresného súdu v Prahe, v oddiele C, vložka 249184 (ďalej len „Správca“).
Kontaktný e-mail: info@pireus.cz

 

III. Aké osobné údaje spracovávame a ako ich získavame?

Spracovávame údaje, ktoré nám sami poskytnete. V konkrétnych prípadoch môže ísť najmä o poskytnutie údajov vyplnením niektorého z formulárov na webových stránkach, uvedením údajov do zriadeného používateľského účtu na našom webe, poskytnutie údajov pri príprave zmlúv a súvisiacich dokumentov a v súvislosti s realizáciou zmlúv (tj. V súvislosti s poskytnutím služieb), pri osobnom kontakte, telefonicky, písomne, mailom alebo inými komunikačnými prostriedkami (sms správy, správy v aplikáciách typu skype, FB messenger).

Spracovávame aj údaje, ktoré sami zverejníte na internete a najmä na sociálnych sieťach (napr. Facebook, Instagram, Linkedin) a údaje z verejných registrov (hlavne pre uvedenie či kontrolu vašich identifikačných údajov do zmlúv).

Ak pre spracovanie niektorých osobných údajov na konkrétne účely spracovania musíme mať váš súhlas, potom také údaje k danému účelu spracovávame len s vaším súhlasom. Údaje nám poskytujete zásadne dobrovoľne, len v niektorých prípadoch by sme vám bez poskytnutia údajov neboli schopní poskytnúť niektoré naše služby, na to vás vždy vopred upozorníme. Povinne nám údaje poskytujete iba v prípadoch, keď tak priamo ukladá zákon.

Osobné údaje môžu spadať do kategórie "bežných osobných údajov" alebo môže ísť o osobitné kategórie údajov, tj. citlivé údaje, keď pre ich spracovanie právne predpisy stanovujú prísnejšie podmienky.

 1. Bežné osobné údaje, ktoré spracovávame:
  Meno, priezvisko, titul, adresa, dátum narodenia, vek, rodné číslo, IČO, telefónne číslo, e-mail, vzdelanie, IP adresa, cookies, informácie o objednaných službách, informácie o tom, aké služby sme vám poskytli, pohlavie, profilová fotografie, fotografie z našich živých stretnutí / vzdelávacích akcií, ktorých ste sa zúčastnili, videozáznamy z týchto akcií.
 2. Osobitné kategórie osobných údajov ("citlivé" osobné údaje), ktoré spracovávame:
  Citlivé osobné údaje nespracovávame a ak by sme ich potrebovali spracovávať, budeme vás o tom vopred infromovat.

 

IV. K akým účelom osobné údaje spracovávame, po akú dobu a čo nás k tomu oprávňuje?

 1. Spracovanie osobných údajov za účelom uzavretia zmluvy a plnenia zmluvných povinností
  Aby sme s vami mohli uzatvoriť zmluvu a dodať vám vami objednané služby a viesť aj s tým súvisiacu komunikáciu s vami, spracovávame tieto bežné osobné údaje: Meno, priezvisko, titul, adresa, IČO, telefónne číslo, e-mail.
  Právnym titulom (oprávnením) pre spracovávanie týchto údajov je priamo plnenie zmluvných povinností zo zmluvy uzavretej medzi nami. Takou povinnosťou môže byť dodanie služieb, zaslanie konkrétnych pokynov pred konaním kurzu pod. (Pritom nemusí ísť vyložene o zmluvu uzavretú v klasickej tlačenej podobe, vlastnoručne podpísanú. Môže ísť napr. aj o zmluvu uzavretú ústne, telefonicky alebo vyplnením a odoslaním objednávkového formulára na webových stránkach a naším potvrdením takejto objednávky.
  Na tento účel osobné údaje spracovávame po dobu trvania zmluvného vzťahu medzi nami. Po skončení zmluvného vzťahu sú potom niektoré údaje uchovávané pre účely plnenia právnych povinností alebo na účely oprávneného záujmu, ako sa dočítate v nasledujúcich častiach tohto dokumentu.
 2. Spracovanie osobných údajov pre splnenie povinností z účtovných, daňových a iných právnych predpisov
  Aby sme splnili povinnosti vyplývajúce z platných právnych predpisov, najmä v oblasti účtovníctva, daňového práva a archívnictva.
  Doba, po ktorú sa údaje spracúvajú, je stanovená priamo príslušnými právnymi predpismi, ktoré nám povinnosť ich spracovania ukladajú.
 3. Spracovanie osobných údajov na účely oprávnených záujmov našich alebo tretej osoby
  Oprávnený záujem môže pokrývať celý rad situácií. Preto vás informujeme o oprávnených záujmoch, pre ktoré osobné údaje spracovávame:
  • Oprávneným záujmom je ochrana a preukázanie našich práv a právnych nárokov, najmä z uzavretých zmlúv alebo spôsobenej ujmy. Pre tieto účely spracovávame osobné údaje po dobu 15 rokov po skončení zmluvnej spolupráce alebo nášho posledného kontaktu, ak k uzavretiu zmluvy nedošlo. Táto lehota je stanovená vzhľadom k premlčacej lehote nárokov so zohľadnením toho, že sa o prípadnom na súde uplatnenom nároku nemusíme dozvedieť hneď v okamihu jeho uplatnenia druhou stranou. Pre tieto účely sú uchovávané údaje zo zmlúv a našej vzájomnej komunikácie.
  • Oprávneným záujmom je ďalej priami marketing. Pre zasielanie obchodných oznámení budeme spracovávať tieto osobné údaje našich klientov: Meno, priezvisko, adresu, telefónne číslo, e-mail. Zasielanie obchodných oznámení na váš mail môžete vždy jednoduchým spôsobom ukončiť kliknutím na odkaz v maile uvedený. Ak by sme pre zaslanie našej ponuky alebo informácií o novinkách používali klasickú tlačenú formu alebo telefónny hovor alebo niektorú z komunikačných aplikácií typu skype, messenger, aj tu budeme rešpektovať, ak nám dáte vedieť, že si ďalší kontakt neželáte.
  • Aby sme vám mohli ponúkať produkty a služby na mieru a zasielať vám len také ponuky a informácie, ktoré vás nebudú zbytočne zahlcovať a budú pre vás naopak prínosné, máme našu databázu kontaktov a osobných údajov členenú do viacerých zoznamov. Ak si napríklad prajete zasielanie informácií o našich novinkách, automaticky sa váš e-mailový kontakt zaradí do databázy "zasielanie noviniek". Rovnako tak, keď nám pošlete z webu, zaradí sa váš kontakt do zoznamu typu "objednané" a po zaplatení do zoznamu "zaplatené" a v takom okamihu vám systém i automaticky odošle objednaný elektronický produkt alebo službu. Časť tohto automatizovaného spracovania tak slúži priamo pre splnenie našich zmluvných povinností, časť je použitá pre bežný marketing (teda spadá do kategórie oprávneného záujmu). Ak by toto "triedenie" údajov prebiehalo vo veľkom rozsahu, veľmi "špecializovane", potom už by sme ho mohli vykonávať iba na základe vášho súhlasu (a ten môžete potom kedykoľvek odvolať, ako je popísané v ďalšej časti tohto dokumentu).
 4. Spracovanie osobných údajov na základe vášho súhlasu
  Ak nám udelíte svoj súhlas, budeme spracovávať vaše osobné údaje k zasielaniu ponuky našich služieb. Váš súhlas budeme k tomuto spracovaniu potrebovať v prípade, že nie ste našim klientom. Pred tým, než nám váš súhlas udelíte, budeme vás informovať o tom, akých údajov a k akému konkrétnemu účelu spracovania sa bude súhlas vzťahovať. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Ak však niektoré vaše osobné údaje spracovávame aj na základe iného právneho titulu (pozri pod písmenami A až C vyššie), budeme pre tieto účely osobné údaje spracovávať aj po odvolaní vášho súhlasu, pretože k takýmto konkrétnym účely súhlas potrebný nie je.

 

V. Sprístupnenie osobných údajov iným osobám

So zaistením niektorých našich zmluvných alebo zákonných povinností nám pomáhajú ďalšie osoby, ktoré sú v pozícii spracovateľov. Najmä sa jedná o spoločnosť ACTIVE 24, s.r.o., so sídlom Sokolovská 394/17, Praha 8, IČO 25115804, ktorá je poskytovateľom dátových úložísk a softvérových aplikácií. So spracovateľmi máme uzatvorené písomnej zmluvy, v ktorých je dohodnuté plnenie povinností v oblasti ochrany osobných údajov, aby vaše údaje zostali v bezpečí.

Osobné údaje budú sprístupnené aj príslušným správnym orgánom, ak nám takúto povinnosť ukladá zákon (tj. Najmä v prípade vykonávania kontroly, pri ktorej je tento orgán oprávnený predloženie osobných údajov vyžadovať).

 

VI. Informácie o ďalších vašich právach v oblasti ochrany osobných údajov

 1. Právo na prístup k osobným údajom
  Ide o právo na potvrdenie, či spracovávame vaše osobné údaje a ak áno, potom na prístup k týmto údajom a informáciám o ich spracovaní.
 2. Právo na opravu osobných údajov
  Ide o právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nepresné osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. S prihliadnutím na účely spracovania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásenia (v ktorom uvediete údaje úplné).
 3. Právo na vymazanie osobných údajov (právo "byť zabudnutý")
  V prípadoch ustanovených zákonom alebo GDPR máte právo požadovať, aby sme bez zbytočného odkladu vymazali vaše osobné údaje (v GDPR sú dôvody uvedené v čl. 17, vrátane uvedenia výnimiek, kedy sa výmaz nevykoná).
 4. Právo na obmedzenie spracovania
  V prípadoch ustanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov.
 5. Právo na prenosnosť údajov
  Za podmienok stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získať svoje osobné údaje a odovzdať ich inému správcovi. Ak je to technicky možné, máte právo požadovať priamo odovzdanie inému správcovi.
 6. Právo vzniesť námitku
  V prípadoch, keď osobné údaje spracovávame na účely oprávnených záujmov, máte právo namietať proti takémuto spracovaniu a potom naďalej nebudeme údaje spracovávať, ak náš oprávnený záujem nebude prevažovať nad vašimi záujmami alebo právami a slobodami. Ak je oprávneným záujmom priamy marketing, potom má vznesenie námietky vždy za následok ukončenie ďalšieho spracovania na účely priameho marketingu.
 7. Právo podať sťažnosť u dozorného úradu
  Ak sa domnievate, že dochádza k porušovaniu vašich práv v oblasti ochrany osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov. Bližšie informácie o úrade aj ochrane osobných údajov nájdete priamo na stránkach úradu www.dataprotection.gov.sk/uoou/.

 

VII. Ďalšie dôležité informácie pre uplatnenie vašich práv

V prípade, že budete mať ďalšie otázky k spracovaniu Vašich osobných údajov u nás, môžete nás kontaktovať na e-mailu info@pireus.cz. Správou na tento mail alebo zaslaním písomnej požiadavky na našu adresu uvedenú v úvodnej časti tohto dokumentu, môžete tiež priamo uplatniť vaše práva, o ktorých píšeme v článku VI. Len si dovoľujeme upozorniť, že na účely overenia toho, že požiadavka je uplatnená naozaj priamo vami, vás môžeme potom ešte kontaktovať a totožnosť a požiadavka si primeraným spôsobom overiť. To isté platí aj pre prípadnú telefonickú a obdobnú komunikáciu.

 

VIII. Zmluva o spracovaní osobných údajov

Z povahy vykonávanej služby "E-konzultant" vyplýva, že pre aktívnych užívateľov našich služieb sme okrem správcu zároveň spracovateľmi osobných údajov ich zákazníkov. Za týmto účelom sa medzi Správcom a užívateľom jeho služieb uzatvára táto Zmluva o spracovaní osobných údajov. Pre potreby tejto zmluvy je teda Správca označený aj ako Spracovateľ. Táto zmluva je uzatvorená dňom, kedy užívateľ objednal a začal využívať službu E-konzultant.cz.

Popis služby:
Užívateľ služby využíva web a e-mailovú aplikáciu pre zber kontaktov a e-mailovú komunikáciu. Takto získané kontakty pre neho spracovávame na základe tejto zmluvy, ktorá stanovuje tieto podmienky pre spracovanie.

Spracovateľ:

a. spracováva osobné údaje len na základe doložených pokynov prevádzkovateľa, vrátane v otázkach prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, ak mu toto spracovanie už neukladá právo Únie alebo členského štátu, ktoré sa na správcu vzťahuje; v takom prípade spracovateľ správca informuje o tomto právnom požiadavku pred spracovaním, iba ak by tieto právne predpisy toto informovanie zakazovali z dôležitých dôvodov verejného záujmu;

b. zabezpečuje, aby sa osoby oprávnené spracovávať osobné údaje zaviazali k mlčanlivosti alebo aby sa na nich vzťahovala zákonná povinnosť mlčanlivosti;

c. prijme všetky opatrenia potrebné podľa článku 32 GDPR;

d. dodržiava podmienky pre zapojenie ďalšieho spracovateľa uvedené v odsekoch 2 a 4 článku 32 GDPR;

e. zohľadňuje charakter spracovania, správcovi pomáha prostredníctvom vhodných technických a organizačných opatrení, pokiaľ je to možné, pre splnenie kurátora povinnosti reagovať na žiadosti o výkon práv dotknutej osoby ustanovených v GDPR kapitole III;

f. správcovi pomáha pri zabezpečovaní súladu s povinnosťami podľa článku 32 až 36 GDPR, a to pri zohľadnení povahy spracovania a informáciami, ktoré má spracovateľ k dispozícii;

g. v súlade s rozhodnutím správcu všetky osobné údaje buď vymaže, alebo ich vráti správcovi po ukončení poskytovania služieb spojených so spracovaním, a vymaže existujúce kópie, pokiaľ právo Únie alebo členského štátu nepožaduje uloženie daných osobných údajov;

h. poskytne správcovi všetky informácie potrebné na preukázanie toho, že boli splnené povinnosti stanovené v tomto článku, a umožní audity, vrátane inšpekcií, vykonávaných správcom alebo iným audítorom, ktorého správca poveril, a k týmto auditom prispeje.

Pokiaľ ide o prvý odsek písm. h), informuje spracovateľ bezodkladne správcu v prípade, že podľa jeho názoru určitý pokyn porušuje toto nariadenie alebo iné predpisy Únie alebo členského štátu týkajúce sa ochrany údajov.

 

IX. Cookies

Cookies sú malé súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom prehliadači. Podľa nich vás na našom webe spoznáme a zobrazíme vám web tak, aby všetko fungovalo správne a podľa vašich preferencií. Prehľad cookies a podmienky ich používania nájdete tu.

 

Aktuálne znenie tohto dokumentu nájdete vždy na stránkach www.e-konzultant.sk. Toto znenie je účinné od 22. 12. 2021.

50% ho
tovo

10 dní aplikácie zadarmo

Na aký e-mail Vám môžeme poslať prístup do aplikácie?

(ak e-mail s prístupmi nedorazí do 5 minút, skontrolujte aj hromadné a spam)